Spring naar content

OVER ONS

WERKWIJZE & METHODIEK

WAAR KOMT DE PROJECT ADVENTURE METHODIEK VANDAAN?

Project Adventure is in 1971 opgericht in de Verenigde Staten door Jerry Pieh, directeur van een school. Pieh paste ervaringsleer toe op basis van het principe ‘Outward Bound’. Door op avontuur in de natuur te gaan konden nieuwe ervaringen een diepere leer betekenis krijgen. Door echt de wildernis in te trekken waren groepen jongeren in staat om zich persoonlijk te ontwikkelen en vooral ook in de sociale context zich te versterken. Hierdoor stijgt zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en autonomie bij deelnemers.

 

Mede door Pieh ontwikkelde men ‘Adventure educatie’ als aanvulling op het gewone schoolprogramma van kinderen. Bedoeld om zich voor te bereiden op de maatschappij, het leven in de ‘grote wereld’. Maar veel jongeren kregen de gelegenheid niet zo’n programma te volgen vanwege de lengte en de hoge kosten ervan.

Pieh vond de meerwaarde te groot en onder de noemer ‘Bring the adventure home’, ontwikkelde hij  ‘Project Adventure’ (PA). Met PA ontdekken leerlingen dat zij tot meer in staat zijn, maar in directe of nabije omgeving van de school en woonplaats. Met bijna hetzelfde gevoel van avontuur als de wildernis. Het succes voor jongeren zit vooral in het versterken van zelfvertrouwen, het doorbreken van een negatief gedachtenpatroon en de omgang met elkaar op school.

 

Deze gedachten en handelswijze heeft 2SUR5 reeds 17 jaar omarmt. Het past bij onze missie om oprecht voor een ander en elkaar klaar te staan en iets te mogen betekenen. Vanuit de visie dat wij met passie uitdragen om positief om te gaan met jongeren en groepen, buiten! Om hiermee impact te hebben en bij te dragen aan een samenhorige en plezierige samenleving.

DE TOEPASSING VAN DE PROJECT ADVENTURE-METHODIEK DOOR 2SUR5

Project Adventure (PA) staat voor: leren door te doen, met avontuur als middel. Met dit als uitgangspunt wordt een stimulerende, uitdagende omgeving gecreëerd. Dit past goed bij de missie en visie van 2SUR5. Hierbij horen ook zeker humor en tomeloos enthousiasme!

 

In de door 2SUR5 geboden programma’s heeft iedereen de kans om eigen motivatie en mogelijkheden te ontdekken en daarin te groeien. 2SUR5 biedt daarbij ondersteuning vanuit het idee dat ieder individu meer kan dan hij of zij zelf gelooft. Voor dit proces heeft PA een effectieve methodiek die werkt met de volgende drie principes:

 

1. Waardevolle afspraken, om sociale veiligheid en acceptatie te versterken.

2. Kies je eigen uitdaging:stap je groeizone binnen. Leuk, spannend en laat je leren, hier voel je avontuur! Het is jouw keuze!

3. Ervaringsleer cirkel, iedere ervaring dient als moment om van te leren. Bekijk dit structureel en je haalt de waarde voor jou uit jouw ervaring!

 

De mate waarin 2SUR5 deze principes toepast hangt af van de intensiteit en het doel van het programma. Recreatief tot therapeutisch. Deze niveaus zijn bij 2SUR5 onderverdeelt in ‘Beleef- Ontdek- Verander fases’ Hoe verder in de fasering hoe meer tijd en intensiteit een ervaring met onze werkwijze jou op zal leveren. 

 

Al onze activiteiten gaan uit van de principes die passen bij Outward Bound, naar buiten, spreekt zoveel mogelijk zintuigen aan en is te vertalen naar een hedendaagse context. Daarbij staat niet alleen de fysieke maar ook de emotionele veiligheid van de groep en het individu voorop. Het is namelijk van wezenlijk belang dat iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar grenzen leert opzoeken en vooral ook leert aangeven.

WAT HOUDEN DE PROJECT ADVENTURE BASISPRINCIPES BIJ 2SUR5 IN ?

1. WAARDEVOLLE AFSPRAKEN

Om deelnemers te laten ervaren dat zij meer kunnen en durven met elkaar is het belangrijk als individu en groep fysiek en mentaal veilig te zijn. Juist door het gezamenlijk aangaan van afspraken die waarde hebben. Voor iedereen. 

Waardevolle afspraken kenmerken zich door eenvoud, duidelijkheid en gebruiksgemak in vele contexten. 2SUR5 gebruikt 8 afspraken:

 

 • Wees hier
 • Doe mee
 • Wees veilig
 • Wees eerlijk
 • Geef feedback
 • Stel doelen
 • Neem je verantwoordelijkheid
 • Laat gaan, ga door.

 

Een kenmerk van een avontuur is dat je niet van te voren weet hoe iets gaat verlopen. Dit doet wat met je. Het is spannend, leuk, verrassend. Het kan echter ook confronterend en chaotisch zijn. Hiervoor is de algehele veiligheid binnen een groep belangrijk. Iedereen moet zijn kwaliteiten en ontwikkelpunten kunnen en durven zien. Door de afspraken met elkaar na te streven is de veilige basis voor een groep mensen altijd aanwezig. 

 

Met als hoogst haalbare doel, waardevolle afspraken tot waardevolle vaardigheden maken.

 

 1. KIES JE EIGEN UITDAGING

 

Kies je eigen uitdaging gaat over keuzes (leren) maken en de verantwoordelijkheid dragen voor de effecten van die keuzes.

 

Bij 2SUR5 zeggen wij: ‘Kies de uitdaging die bij je past’. Maar we wijzen je ook op de zone-theorie en dagen je uit: ‘Stap eens uit je comfortabele zone en probeer veilig te handelen in jouw uitdaging zone, dus zonder in je paniekzone te belanden. 

 

De groep of individu die dit oppakt, creëert een optimaal leermoment. Want de deelnemers gaan inzien dat ieders actieve inzet ertoe doet. Zo ontstaat bij hen betrokkenheid en motivatie en zij leren elkaar aan te moedigen en te ondersteunen door middel van positieve feedback.

 

Vooraf maken we bijvoorbeeld altijd samen met de groep en/of individu een waardevolle afspraak over ‘meedoen’. Geen zin hebben of stoppen met een activiteit zal niet zo snel gebeuren.

 

Kies je eigen uitdaging betekent kortweg:

 

 • Je durft iets nieuws/moeilijks te ondernemen in een positieve sfeer;
 • Je mag de keus maken uit een situatie te stappen, als de druk van de groep te hoog wordt,  of je te weinig zelfvertrouwen voelt;
 • Je hebt – na een gestaakte poging – altijd een kans een nieuwe te wagen;
 • Je intentie is: een poging doen is belangrijker dan het behalen van resultaat;
 • Je hebt respect voor je eigen ideeën en keuzes en die van een anderen.

 

 1. DE ERVARINGSLEER CIRKEL

 

Kort gezegd is ervaringsleren bij 2SUR5 ‘Samen, leren door te doen’: door directe ervaringen verwerft iemand nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag met een veilige groep als context. 

 

David Kolb maakte dat proces zichtbaar in zijn leercirkel. Hij gaat ervan uit dat mensen bij effectief leren de vier fasen van deze cirkel doorlopen: ervaring, reflectie, generalisatie en toepassing, al maakt het niet uit bij welke fase iemand instapt.

 

Ervaringsleren betekent bij ons: je doet concrete ervaringen op in uitdagende activiteiten, je kijkt daarop terug en haalt daar nieuwe inzichten uit waarmee je (opnieuw) kunt gaan experimenteren, ook in het dagelijks leven. In de praktijk doorlopen deelnemers alle vier de fasen. Daarbij koppelen wij de fase ‘Ervaring’ steeds aan de erop volgende fasen, door kernachtige vragen te stellen: Wat? Dus wat? Wat nu?

DE 2SUR5 PROCESBEWAKING

Bij het aangaan van een samenwerking in een onderwijscontext biedt 2SUR5 in samenwerking met ROVICT de klimaatschaal standaard in haar programma’s.

 

De klimaatschaal is een scoringsmethode waarbinnen de sociaal- emotionele ontwikkeling voor groep in een onderwijssetting gescoord wordt. Mooi is dat de lijst COTAN gecertificeerd is. 

 

De vier gebieden waar de schaal op scoort en het advies wat hieruit volgt is direct te koppelen is aan de werkwijze van 2SUR5.

 

 • Leerling- leerling relaties
 • Sfeer in de klas
 • Orde in de klas
 • Leerkracht- leerling relaties

 

Onze werkwijze en samenwerking met de onderwijsinstelling is dus te scoren. Het effect van de methodiek en het aangaan van het avontuur met 2SUR5 kan worden vastgelegd. 

 

Tevens kan de schaal dienen als feedback methodiek voor de professionals bij de instelling. Daarbij is het een reflectiemodel naar de klas. Om voor iedere leerling concreet duidelijk te maken waar de uitdaging ligt als groep.

 

In de klimaatschaal is ook de SIGA schaal opgenomen, deze signaleert individuele leerlingen die problemen ondervinden in de sociaal emotionele context. Door het klasse proces te monitoren kan er dus ook (tijdig) worden gesignaleerd.

 

2SUR5 zal bij een (groeps-)ontwikkelingsprogramma voor het onderwijs altijd de klimaatschaal als vertrekpunt hebben. 

DE AANPAK VAN 2SUR5

De aanpak zal afgestemd worden op de behoefte van de groep en/of individu. De intensiteit van een programma hangt af van de wens en behoefte in combinatie met het doel. 2SUR5 biedt van een recreatief uitje tot gespecialiseerde jeugdzorg. Om een duidelijk fasering tot gedragsverandering zichtbaar te maken benoemt 2SUR5 drie fases.

 

‘Beleef’ gaat om de ervaring:  Mensen maken plezier, leuke kennismaking en doen nieuwe ervaringen op. Duurt vaak 1 dag tot een week.

‘Ontdek’ graaft dieper, geeft inzicht: groepen en individuen worden bewust gemaakt van hun denken en gedrag en zij werken aan groepsvorming, samenwerking en doelen stellen. Duurt vaak minimaal één week tot twee maanden.

‘Verander’ biedt reflectie, vraagt inzet: wat heb je geleerd en lukt het om je nieuwe (verander)doelen waar te maken in je dagelijks leven of binnen je team? De groep wordt ondersteund om met de gestelde doelen en gemaakte (gedrags)afspraken vorderingen te boeken op het gebied van samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Duurt vaak langer dan drie maanden.

 

Hoe snel een groep en/of individu de Beleef – Ontdek –Verander fases zal doorlopen is op voorhand niet te zeggen. De begeleiding en coaches maken op een authentieke manier contact met de deelnemers en gebruiken het analysemodel, GRABBSS. De begeleiding bepaalt samen met de groep en/of individu het inhoudelijke programma. De deelnemers zullen leren door de theorie ‘leren door te doen’. 

De ervaringen zullen worden gereflecteerd waardoor de deelnemers bewust worden van hun gedrag. Vervolgens gaan de deelnemers leerdoelen stellen waar ze mee aan de slag gaan.

  

Figuur 1: Aanpak ontwikkelroute